25550215 2วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการเลี้ยงห่านหัวสิงโต ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ อ่านรายละเอียด