25620808 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “ฉลองครบรอบ 48 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ สหกรณ์โคนมหนองโพดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ.2515 ด้วยการรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่และใกล้เคียง มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่เกษตรกรและครอบครัว จนมีความเป็นอยู่ดีและยั่งยืน อ่านรายละเอียด