1pic02

วันนี้(วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562) เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 3 ท่าน ได้แก่ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผสมเทียม ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับพระราชทานโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมกันนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับพระราชทานโล่รางวัล องค์กรและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หลังจากนั้น ได้เสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการ จำนวน 9 ชุด ได้แก่

  • ชุดที่ 1 พระปณิธานอันยิ่งใหญ่ ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
  • ชุดที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดย กรมปศุสัตว์
  • ชุดที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ชุดที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน โดย กรมควบคุมโรค
  • ชุดที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ชุดที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การประชาสัมพันธ์ โดย กรมประชาสัมพันธ์
  • ชุดที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการ และการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ชุดที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การติดตามประเมินผล โดย สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี
  • ชุดที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และได้ทรงฉายพระรูป ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ในการนี้ หน่วยงานและองค์กรภาคเอกชน ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม สลก)