25630130 1

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และประชาชน ร่วมรับเสด็จ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้กรมปศุสัตว์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกรในประเทศไทยและปวงชนชาวไทยที่ได้บริโภคนมที่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในราคาถูก ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมทั้งประเทศ การจัดงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตลอดจนมีการสาธิตการแปรรูปน้ำนม และเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมโคนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน งาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม และสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- 9 ก.พ. 2563 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ่านรายละเอียด