altเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ไปโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิด แพรคลุมป้ายอาคารมูลนิธิ โวล์ฟกัง โครห์น เสด็จฯ เข้าภายในอาคารเรียนชั้น 2 ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา  อ่านรายละเอียด