25630217 1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ กรมปศุสัตว์ ส่งเสริมสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกรเลี้ยง ได้แก่ ไก่ศรีวิชัย และแพะลุ่มนำ้ปากพนัง เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ให้มีศักยภาพ เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก ,ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, สำนักงานชลประทานที่ 15)