pic05

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 15.00 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ร่วมกับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้ดำเนินการไถ่ชีวิตกระบือที่พ่อค้าจะนำเข้าโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 10 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมผู้มีจิตศรัทธาร่วมไถ่ชีวิตกระบือเพิ่มจำนวน 5 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 124,000 บาท รวมเป็นกระบือในพิธีครั้งนี้ จำนวน 15 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้ตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิ ทำทะเบียนประวัติ ตรวจสอบชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ ชึ่งให้ผลลต่อโรคบลูเซลโลซิสทุกตัวอย่าง พร้อมประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีไถ่ชีวิตพร้อมมอบกระบือแก่เกษตรกร จำนวน 13 ราย นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยถือปฏิบัติตามบันทึกตกลงการเลี้ยงดูกระบือที่ได้รับมอบไปจนสิ้นสุดสัญญาไม่มีการฆ่าหรือจำหน่ายสัตว์ดังกล่าวอีกต่อไป ตลอดจนจะได้สนองพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการรักษาชีวิตโค-กระบือให้หลุดพ้นจากความตายเฉพาะหน้าอันเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง ในการนี้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้กล่าวความเป็นมาของวัตถุประสงค์ในการจัดไถ่ชีวิตกระบือถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมขอให้ชาวไทยร่วมส่งกำลังใจให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เสร็จแล้วได้มอบบัตรประจำตัวสัตว์และบันทึกข้อตกลงการรับมอบกระบือให้แก่เกษตรกรจำนวน 13 รายและประกอบพิธีรับขวัญกระบือดังกล่าว

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน