pic01

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับเสด็จฯ กล่าวถวายรายงาน เรื่อง กิจกรรมด้านการปศุสัตว์เพื่อสนับสนุน โครงการทหารพันธุ์ดี และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็ดบางปะกง 112 ตัว

ปัจจุบันค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เลี้ยงโคเนื้อจำนวนรวมทั้งสิ้น 25 ตัว เป็นโคเพศผู้ 9 ตัว และโคเพศเมีย 16 ตัว แบ่งเป็นโคลูกผสมบราห์มัน 13 ตัว โคลูกผสมชาร์โลเลส์ 7 ตัว โคลูกผสมแองกัส 1 ตัว โคลูกผสมฮินดูบราซิล 1 ตัว และโคพื้นเมือง 3 ตัว โดยกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนให้คำแนะนำในการปรับปรุงโรงเรือน การทำวัคซีน การถ่ายพยาธิภายนอกภายใน การจัดโปรแกรมการดูแลสัตว์ประจำวัน และได้ส่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดการ 2 ด้าน ประกอบด้วย

  1. การยกระดับฟาร์มให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFMs) เพื่อให้ฟาร์มมีระบบการป้องกันโรคที่ดี สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และส่งผลให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
  2.      
  3. ส่งเสริมแนวทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพื่อให้การเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยให้คำแนะนำเรื่องการปรับปรุงพันธุ์เพื่อยกระดับสายเลือดให้เป็นโคเนื้อคุณภาพ ใช้วิธีการผสมเทียมเพื่อให้ได้ระดับสายเลือดโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีการให้คำแนะนำในการบันทึกประวัติสัตว์แต่ละตัว (Herd book) เพื่อใช้ประกอบการวางแผนด้านการผลิตสัตว์ สนับสนุน และส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ ประเภทปรับปรุงและขยายพันธุ์โคเนื้อ นอกจากนี้ ยังได้แนะนำให้มีการปลูกสร้างแปลงหญ้าแพงโกล่าให้มากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรโคเนื้อภายในอนาคต

นอกจากนี้ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็ดบางปะกงจำนวน 112 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัว และลูกเป็ดเพศเมีย 100 ตัว ซึ่งข้อดีคือ เลี้ยงง่าย โตไว และไข่ดก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการฯ ต่อไป

ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม