25630924 3

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะข้าราชการ และกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา อ่านรายละเอียด