altสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริฯ บ้านผาสุก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อ่านรายละเอียด