25631125 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานโครงการสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่ายนเรศวร) ปีงบประมาณ 2562-2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูลในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยการน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการทำอาชีพการเกษตรและการดำรงชีวิตประจำวัน โดยได้ขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพัฒนาพื้นที่และจัดกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ค่ายนเรศวร จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมทั้งจำหน่ายสินค้าจากโครงการพระราชดำริในพื้นที่ การดำเนินงาน อ่านรายละเอียด