25640120 1

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญ ส.ค.ส.พระราชทาน แด่ นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  และคณะฯ  ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด