25640612 2

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จ  กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนิน ณ  กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติดสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าถวายไก่ชีท่าพระพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่ 300 ตัว ลูกเป็ดบางปะกง  เพศเมียจำนวน 100 ตัวให้โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเปรมติณสูลานนท์กองพลทหารม้าที่ 3  จังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายพันธ์ุและส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดบางประกงในพื้นที่ตาม พระราชดำริ พร้อมด้วย น.สพ.ชาญประเสริฐ  พลซา ปศจ.ขอนแก่น,น.สพ.บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศจ.พิจิตร  และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ  อ่านรายละเอียด