25640916 2

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นองค์ประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 1/2564

โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถวายรายงาน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกรมปศุสัตว์
โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯ การรายงานผลการปฎิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และพิจารณาผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 – 8 พร้อมพิจารณาแผนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านรายละเอียด