64 11 25 003

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษา ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงาน การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ห้องปฏิบัติการ และกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมหนองโพของสหกรณ์โคนมหนองโพ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
ทั้งนี้สหกรณ์โคนมหนองโพดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ.2515 ด้วยการรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่และใกล้เคียง มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่เกษตรกรและครอบครัว จนมีความเป็นอยู่ดีและยั่งยืน
ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

64_11_25_001.jpg 64_11_25_002.jpg 64_11_25_003.jpg

64_11_25_004.jpg 64_11_25_005.jpg 64_11_25_006.jpg

64_11_25_007.jpg 64_11_25_008.jpg 64_11_25_009.jpg

64_11_25_010.jpg 64_11_25_011.jpg 64_11_25_012.jpg

64_11_25_013.jpg 64_11_25_014.jpg 64_11_25_015.jpg

64_11_25_016.jpg 64_11_25_017.jpg 64_11_25_018.jpg

64_11_25_019.jpg

ภาพ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ เผยแพร่ฯ สลก.