2565010803

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ณ ท่าวาสุกรี ทรงปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 36 ตัว ปล่อยปลาดุก 36 ตัว เต่า 36 ตัว ปลาพันธุ์ต่างๆ ที่กรมประมงจัดถวาย 490,000 ตัว ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าเฝ้าถวายพระพร และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโค จำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว สำหรับทรงปล่อยชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และทรงพระราชทานโคที่ทรงปล่อยชีวิต เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่ นางอรทัย กันหาลา เกษตรกรอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เลี้ยงดูแลและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริต่อไป

ภาพ ธงชัย สาลี  สลก.