03 04 65 01
วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปากชัดหนองบัว ต.หนองฝ้าย  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี จากนั้น ทอดพระเนตรแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแปลงเกษตรสาธิตโดยใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการเพาะปลูก พื้นที่รวม 60 ไร่ พร้อมกันนี้  ทอดพระเนตรกระบือพระราชทานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบกระบือพระราชทาน จำนวน 2 ตัว ได้แก่ ศิริ และ มงคล เป็นกระบือเพศเมีย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย ซึ่งต่อมาได้รับมอบกระบือพระราชทานเพิ่มอีก 11ตัว โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ
03_04_65_01.jpg 03_04_65_02.jpg 03_04_65_03.jpg

03_04_65_04.jpg 03_04_65_05.jpg 03_04_65_06.jpg

03_04_65_07.jpg 03_04_65_08.jpg 03_04_65_09.jpg

03_04_65_10.jpg 03_04_65_11.jpg 03_04_65_12.jpg

03_04_65_13.jpg 03_04_65_14.jpg 03_04_65_15.jpg

03_04_65_16.jpg 03_04_65_17.jpg 03_04_65_18.jpg

03_04_65_19.jpg 03_04_65_20.jpg 03_04_65_21.jpg

03_04_65_22.jpg 03_04_65_23.jpg 03_04_65_24.jpg

03_04_65_25.jpg 03_04_65_26.jpg 03_04_65_27.jpg

03_04_65_28.jpg 03_04_65_29.jpg 03_04_65_30.jpg

03_04_65_31.jpg 03_04_65_32.jpg 03_04_65_33.jpg

03_04_65_34.jpg 03_04_65_35.jpg 03_04_65_36.jpg

03_04_65_37.jpg 03_04_65_38.jpg 03_04_65_39.jpg

03_04_65_40.jpg 03_04_65_41.jpg 03_04_65_42.jpg

03_04_65_43.jpg 03_04_65_44.jpg 03_04_65_45.jpg

03_04_65_46.jpg 03_04_65_47.jpg 03_04_65_48.jpg

03_04_65_49.jpg 03_04_65_50.jpg