2565 04 18a 001

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ปี พ.ศ. 2564 – 2565 และรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
2565_04_18a_001.jpg 2565_04_18a_002.jpg 2565_04_18a_003.jpg

2565_04_18a_004.jpg 2565_04_18a_005.jpg 2565_04_18a_006.jpg

2565_04_18a_007.jpg
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก