2565 05 23e 002 resize
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ ใน 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศมองโกเลีย ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meetings) โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้จากแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความอยู่ดีกินดีและมีความสุข ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในส่วนของกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ มี นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมประชุม
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กขาดแคลนอาหาร โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและการงานอาชีพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ทรงดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในโรงเรียน เพราะเป็นศูนย์กลางชุมชน ปัจจุบันมีโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ ในประเทศไทย จำนวน 887 โรงเรียน จากการทรงงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 40 ปี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี มีความสามารถและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและต่างประเทศ
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก 
 

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ