2565 08 13a 005กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ครั้งที่ 14 เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา”

วันที่ 13 ส.ค.65 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ งาน "สีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 14 เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา”  โดยมีสัตวแพทย์หญิงขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เชต 1 ผู้แทนกรมปศุสัตว์ นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ในส่วนของภายในงานกิจกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 11 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมงาน ตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำโคเพศเมีย จำนวน 2 ตัว และกระบือเพศเมีย จำนวน 2 ตัว ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิต  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม  2565 มาประกอบพิธีไถ่ชีวิตและจะนำโค-กระบือดังกล่าว  ไปเลี้ยงดูแลที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ  ในพื้นที่แต่ละจังหวัด ดังนี้

1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โคเพศเมีย จำนวน 2 ตัว

2. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  กระบือเพศเมีย จำนวน 2 ตัว

ทั้งนี้จะนำโค-กระบือดังกล่าว ไปเลี้ยงดูแลตามพระราชประสงค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อไป

2565_08_13a_001.jpg 2565_08_13a_002.jpg 2565_08_13a_003.jpg

2565_08_13a_004.jpg 2565_08_13a_005.jpg 2565_08_13a_006.jpg

2565_08_13a_007.jpg 2565_08_13a_008.jpg 2565_08_13a_009.jpg

2565_08_13a_010.jpg 2565_08_13a_011.jpg 2565_08_13a_012.jpg

2565_08_13a_013.jpg 2565_08_13a_014.jpg 2565_08_13a_015.jpg

2565_08_13a_016.jpg 2565_08_13a_017.jpg 2565_08_13a_018.jpg

2565_08_13a_019.jpg 2565_08_13a_020.jpg