03 09 65 01
วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2563 ในพื้นที่ว่างเปล่า 53 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ข้าราชการ นักเรียนนายร้อย และทหารกองประจำการ เรื่องการทำเกษตรปลอดภัย การทดลองหาประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน การปศุสัตว์ การประมง ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ขยายผล เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งอาหาร โดยนายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าถวายรายงานผลการร่วมปฏิบัติงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต (ที่ปรึกษาการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก,ผอ.กพก,และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
    อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าถวายรายงานผลการร่วมปฏิบัติงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในปีงบประมาณ2565 แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยกรมปศสัตว์ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้
1. ไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนช์ American Bronze ชื่อวิทยาศาสตร์ Meleagris gallopavo พันธุ์
 
อเมริกันบรอนช์ (American Bornze)ลักษณะประจำพันธุ์จัดเป็นไก่งวงพันธุ์หนัก ขนสีบรอนซ์ปนน้ำตาล ดำ ปลายขนสีขาว
 
เล็กน้อย แข้งและนิ้วเท้าสีเทาอ่อนปนชมพูอ่อน ตาสีน้ำตาล จะงอยปากสีเทาอ่อน มีนิสัยการฟักไข่และเลี้ยงลูก สามารถหาอาหารกินเองได้
 
ตามธรรมชาติ เช่นเศษอาหาร หญ้าสด ปริมาณการไข่ ให้ผลผลิตไข่ประมาณ 70ฟอง/ตัว/ปี น้ำหนักมาตรฐานเพศผู้15 กิโลกรัมเพศ
 
เมีย7กิโลกรัม พันธุ์อเมริกันบรอนซ์ ผลผลิตไข่70ฟอง/ปีน้ำหนักเมื่ออายุ 5 เดือนเพศผู้ประมาณ11 กิโลกรัมเพศเมียประมาณ 7 
 
กิโลกรัมน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่เพศผู้ ประมาณ 15 กิโลกรัม เพศเมียประมาณ 9 กิโลกรัม   
    2. ไก่งวง พันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ Beltsvill Small Whiteชื่อวิทยาศาสตร์Meleagris 
 
gallopavoพันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ (Beltsvill Small White)ลักษณะประจำพันธุ์ พันธุ์เบลท์สวิลล์ 
 
สมอลไวท์ (Beltsvil Smal! White) มีขนาดลำตัวปานกลาง และขนาดเล็กขนสีขาว หนังสีขาว แข้งและนิ้วเท้าสี
 
ชมพูซีด ตาสีน้ำตาล จงอยปากสีเทา ปริมาณการไข่ ให้ผลผลิตไข่ประมาณ 80 ฟอง/ตัว/ปี  น้ำหนักมาตรฐาน ไก่งวง เพศผู้ น้ำหนักประมาณ 
 
7.7 กิโลกรัม ไก่งวง เพศเมีย น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม เพศผู้หนุ่ม น้ำหนักประมาณ 6.7 กิโลกรัม เพศเมียสาว น้ำหนัก ประมาณ 4 
 
กิโลกรัม ข้อสังเกต ตัวผู้ จะมีขนคล้ายผมสีดำ แข็ง ติดอยู่ตรงบริเวณหน้าอกและตัวเมีย ก็มีโอกาสพบขนสีดำ ลักษณะทางเศรษฐกิจพันธุ์
 
เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ ผลผลิตไข่ 80 ฟอง/ปี น้ำหนักเมื่ออายุ 5 เดือน เพศผู้ประมาณ 6.7 กิโลกรัม เพศเมียประมาณ 4 กิโลกรัมน้ำหนัก
 
เมื่อโตเต็มที่เพศผู้ ประมาณ 7.7 กิโลกรัม เพศเมีย ประมาณ 5 กิโลกรัม               
     3.เป็ดเทศกบินทร์บุรี Kabinburi Muscovyเป็ดเทศ
กบินทร์บุรี (Kabinburi Muscovy)ชื่อวิทยาศาสตร์ Cairina moschata เป็นเป็ดเทศที่กรมปศุสัตว์
 
ได้ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มาจากเป็ดเทศพันธุ์บาร์บสรี (Barbary)ได้รับการสนับสนุนพันธุ์จากภาคเอกชนเมื่อปี 2534จำนวน 80 
 
ตัว ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส โดยสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการขยายพันธุ์ กัดเลือก และปรับปรุง
 
พันธุ์ เพศผู้ จะมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมียดวงตากลมสีลายฟ้าดำ ปากสีชมพูอ่อน มีผิวขรุขระเด่นชัดเต็มใบหน้า แข้งและเท้าสีเหลือง หัวมี
 
จุดดำเพศเมีย มีลักษณะเหมือนเพศผู้ แต่ใบหน้าจะมีผิวขรุขระบ้างเล็กน้อยลักษณะทางเศรษฐกิจน้ำหนักแรกเกิด52-54 กรัม 2 อายุเมื่อ
 
ไข่ฟองแรก6-7 เดือน3น้ำหนักเมื่อไข่ฟองแรก 2.4-2.6 เดือนน้ำหนักไข่ฟองแรก58 -60 กรัมผลผลิตไข่ละ160
-180ฟองน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ (12 เดือน) เพศผู้หนัก 4.5 - 5.1 กิโลกรัมเพศเมียหนัก 2.8-3.2 กิโถกรัมสามารถเลี้ยงขุน โดยใช้เวลา10 
 
-12 สัปดาห์
     นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวายไก่งวง จำนวน 24 ตัว  1.ไก่งวงพันธุ์ อเมริกันบรอนซ์ พ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว แม่พันธ์ุ 
 
จำนวน10 ตัว 2. พันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ พ่อพันธ์ุ จำนวน2ตัวแม่พันธ์ุ จำนวน 10 ตัว 3. เป็ดเทศกบินทร์บุรี พ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว 
 
แม่พันธุ์ จำนวน10ตัวพร้อมด้วยเวชภัณฑ์จำนวน 2 ชุดเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก
       อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จะดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ภายใต้โครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์
 
พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มาก
 
ขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะ
 
พัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป
ภาพ ธงชัย สาลี สลก,โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ