alt พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จ ณ ท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 ก.ค. 2551 ทรงปล่อยโค จำนวน 1 คู่ เพื่อประทานให้ นายระพิน ผลโภชน์ เกษตรกรจังหวัดชัยนาท ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านรายละเอียด