25550921 1วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ นางสาววิรินดา มณีโชติ นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ นายราเชนทร์ อยู่คุ้ม ปศุสัตว์อาเภอบางพลี ได้ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี อ่านรายละเอียด