25550926 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรงานนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ในงานลองกอง ปี 2555 จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อ่านรายละเอียด