alt พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสมาชิกอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เสด็จทรงเยี่ยม สมาชิกฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  อ่านรายละเอียด