alt วันที่ 3 มิถุนายน 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จราชดำเนินตรวจติดตามงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียน ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ อำเภอสอยดาว และโรงเรียน ต.ช.ด. บ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  อ่านรายละเอียด