alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านสวนเพชร ,ร.ร.ตชด.สิริราษฎร์, ร.ร.ตชด.ควนสามัคคี   จ.ชุมพร ทอดพระเนตรดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๓ กรมปศุสัตว์ สนับสนุนค่าวัสดุก่อสร้างและเวชภัณฑ์ ใช้เงินกองทุนของโรงเรียนจัดซื้อพันธุ์สัตว์ และอาหาร    วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓    อ่านรายละเอียด