alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริฯ โดย น.ส.ฉวีวรรณ วิริยะภาค รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ ฯ เฝ้ารับเสด็จในส่วนพื้นที่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ ฯ  อ่านรายละเอียด