alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์บ้านแสนคำลือ หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมข้าราชการในพื้นที่ เฝ้าฯรับเสด็จ วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552  อ่านรายละเอียด