25580305 3สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ ทรงพระราชทานรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้     อ่านรายละเอียด