25581106 1พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเสด็จถวายกฐินพระราชทาน และทรงมอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 5 ตัวให้แก่เกษตรกร 5 ราย โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ณ วัดใหม่สิริมงคล ม.7 ต.โนนประดู่ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 อ่านรายละเอียด