25590404 1วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จไปยังโรงเรียนหนองหินวิทยาคม หมู่ที่ 13 บ้านสุขใจ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย       อ่านรายละเอียด