125352

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์เลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ มีกิจกรรมดำเนินงาน ดังนี้

  1. สนง.ปศอ.ภูเรือ อบรมและฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่ อปท. ทุก แห่ง ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเลย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมคริสต์มาส ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอภูเรือ โดยมีนายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ รักษาราชการแทนนายอำเภอภูเรือ เป็นประธาน
  2. สนง.ปศอ.วังสะพุง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดย นสพ.คณายศ กริอุณะ หน. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเลย อบรมโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาฯ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเลย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาฯของแต่ละ อปท. ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 33 ราย ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย
  3. สนง.ปศอ.เอราวัณ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ณ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ
  4. สนง.ปศอ.ภูหลวง อบรมโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาฯ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเลย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาฯของแต่ละ อปท. ในพื้นที่อ.ภูหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 ราย ณ ห้องประชุมสนง.ปศุสัตว์อำเภอภูหลวง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

100130

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าคลอก ดำเนินการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง โดยมีการให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

450319

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายสัตวแพทย์ อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว โดยไม่คิดมูลค่า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การตำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรก คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๓ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสตึก , โดม ๒๐๐ ปี สวนรมณ์บุรี อำเภอเมือง และ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนนำสุนัข และ แมว มารับบริการจำนวนมาก

S 17522702

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้บริการผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความรู้แก่ประชาชนที่มารับบริการของหน่วย ผู้รับบริการจำนวน 50 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว จำนวน 67 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน 27 ตัว ผ่าตัดทำหมัน แมว จำนวน 26 ตัว

40588

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางไทร ออกหน่วยทำหมันสุนัข และแมว ณ วัดสนามชัย หมู่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ ทำหมันสุนัข - แมว รวมจำนวน 61 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

เนื้อหาอื่นๆ...