S 7993814427820

วันที่ 18  พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกับ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  โรงพยาบาลปทุมราชวงศา  รวมทั้งผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน อสม.  อสป. ร่วมกันดำเนินการประชาคมหาแนวทางในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า /ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้องและสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ