S 35987480

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีราชา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสัตหีบเเละสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมันเเละฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดระเวิงรังสรรค์ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

88688

วันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์สุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามกิจกรรมส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.-15.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดสุโขทัย รายละเอียดดังนี้

53907

วันที่ 21ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี และอำเภอหนองสูง ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และให้บริการด้านการปศุสัตว์ ร่วมกับ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมประชากรสุนัขและแมว การแจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ การอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเรื่องโรคโรคพิษสุนัขบ้า การให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ ฯลฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดังภาพกิจกรรมนี้

705849

25 ธันวาคม 2561 ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว ร่วมกับโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวม 30 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100 ตัว เพื่อลดจำนวนประชากรและสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว ในพื้นที่รอบๆอ่างเก็บน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

pic01

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เชียงราย ร่วมกับสำนักปศุสัตว์อำเภอโซน อำเภอเวียงแก่น เชียงของ เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล ออกหน่วยบริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา ตำบลปอ ผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน 9 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 4 ตัว) และแมว จำนวน 5 ตัว(เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 1ตัว) รวมทั้งหมด 14 ตัว ได้รับความร่วมมือจากผอ.โรงเรียนบรรพตวิทยา ผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

เนื้อหาอื่นๆ...