25630811 1

รายละเอียด : (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 ( ปี 2564 - 2570)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 ( ปี 2564 - 2570)

ชื่อ/หน่วยงาน/สถานประกอบการ*
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น*
กรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฎ

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการแสดงความคิดเห็น