1. สรุปผลการรับฟังความเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. ....
  2. รายงานการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
  3. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ(Checklist)
  4. คำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมาย
  5. สรุปสาระสำคัญของหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. …

ที่มาของข้อมูล : สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์