ที่มาของข้อมูล : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์