สำหรับบุคคลทั่วไป

1.ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

(สำหรับผู้ประกอบการ)

bannerNewemove02

การดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
การบริหารระบบ : กองสารวัตรและกักกัน
หมายเหตุ ติดปัญหาในการใช้งาน คลิกอ่านรายละเอียด

2. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

afvc eservice

การดำเนินการ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
การบริหารระบบ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 

 

3.ระบบเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ภาคประชาชน

geodld public

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศไทย

tarr

การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์เดิม

5. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป)

ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป)

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้ระวังโรคพิษสุนัขบ้า

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 

7. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

คู่มือ : การปฏิบัติงานป้องกันโรคไข้หวัดนก

8. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

 

 

9. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศทส. และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

10. ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0)

ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0)

การดำเนินการ : หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์

ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12. ระบบรับแจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

ระบบรับแจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์

13. ระบบกระดานสนทนากรมปศุสัตว์

ระบบกระดานสนทนากรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำหรับเจ้าหน้าที่

1.ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

bannerStaffNewemove01

การดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
การบริหารระบบ : กองสารวัตรและกักกัน
หมายเหตุ ติดปัญหาในการใช้งาน คลิกอ่านรายละเอียด

2. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

afvc eservice

การดำเนินการ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
การบริหารระบบ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 

 

3. ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

การดำเนินการ : กองแผนงาน
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์

ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID)

ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID)

การดำเนินการ : กองสารวัตรและกันกัน
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7. ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) สำหรับเจ้าหน้าที่

การดำเนินการ : หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาหารสัตว์

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาหารสัตว์

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

9. ระบบรายงานผลการคัดกรองชุดตรวจ ATK กรมปศุสัตว์

atkreport

การดำเนินการ : หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

trace2

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability))

trace3

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)

dpis

การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่
การบริหารระบบ : กองการเจ้าหน้าที่

13. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล/สถิติ

14. ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศไทย

tarr

การป้อนข้อมูลงานวิจัยเข้าสู่ระบบ | การดูข้อมูลสถิติรายงาน

การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์เดิม

15. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

km

การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

16. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

dog

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 

 

17. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

nok

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

คู่มือ : การปฏิบัติงานป้องกันโรคไข้หวัดนก

18. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

 

19. ระบบฐานข้อมูลโคนม

dairy

การดำเนินการ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

20. ระบบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรมปศุสัตว์

salary

การดำเนินการ : กองคลัง
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21. ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์

iwebform

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ

ระบบหลัก http://docimage.dld.go.th

22. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(เจ้าหน้าที่)

dldform

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ

ระบบหลัก http://docimage.dld.go.th/dldform1

23. ระบบจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดทำเว็บไซต์

website

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24. บริการระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ GIN Conference)

gin conference

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

e saraban

การดำเนินการ : สำนักงานเลขานุการกรม
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26. ระบบจองห้องประชุมกรมปศุสัตว์

meeting1

การดำเนินการ : สำนักงานเลขานุการกรม
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร