เนื่องจากอยู่ในระหว่าง Config อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ทำให้มีผลกระทบกับระบบรายงานไข้หวัดนก จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขผลกระทบเป็นการชั่วคราว ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่ใช้เครือข่ายอื่น สามารถเปิดระบบไข้หวัดนกผ่านหน้าเว็บไซต์กรมฯได้ตามปกติ ได้ที่

    ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก

  • เจ้าหน้าที่ที่ใช้เครือข่ายภายในกรมปศุสัตว์(พญาไท)  ต้องระบุ  URL   http://192.168.17.34/dcontrol/site