25611227 2

ภาพจัดทำโดย : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม