paperless01

info25630429 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2562

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์