25620312 1 

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์