S 25878869

30 กรกฎาคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มอบหมายให้นางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาด พร้อมด้วย นายพัชรศิษย์ วงค์อินทร์ นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี และนายชลาชัย ประจงใจ เจ้าพนักงานสัตวบาล กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์นมหน้าฟาร์ม” ให้กับสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำนวน 82 ราย ซึ่งมีหัวข้อการอบรมที่สำคัญ ดังนี้

  • การส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย
  • การแปรรูปชีสสด Mozzarella cheese
  • การนำชีสสดมาทำเป็นคาเปร์เซ่สลัด caprese salad

S__25878866.jpg S__25878867.jpg S__25878869.jpg

S__25878871.jpg S__25878872.jpg S__25878873.jpg

S__25878875.jpg

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์