pic02
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ นำโดยนายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์ จัดสัมมนาเรื่อง “เนื้อ นม ไข่ Innovation for Sustainabilty” ภายใต้งานเกษตรนวัตกรรมเอเชีย 2562 (AGRI INNO ASIA 2019) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภคถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากผลผลิตปศุสัตว์ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคสินค้า เนื้อ นม ไข่ ที่ผลิตโดย “ชุมชนภาคเหนือ” ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ โดยมีการบรรยาย 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. “นมหน้าฟาร์มต้านภายคุกคาม FTA” โดย น.ส.เอื้องพลอย ใจลังกา ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ 2. “คุยเรื่องไข่..กินอย่างไรจึงปลอดภัย” โดย น.ส.รุจา จิโรภาส นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สพส. 3. “เนื้อโคไทย ไม่แพ้เนื้อโคชาติใดในโลก” โดย นายนเรศ รัศมีจันทร์ ประธานเครือข่ายโคเนื้อล้านนา

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg pic06.jpg

pic07.jpg

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์