S 2056202
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้นำเสนอนิทรรศการในหัวข้อ

 • ตลาดสินค้าปศุสัตว์ออนไลน์ ThailandPostmart
 • OTOP อัตลักษณ์ :โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นสินค้า OTOP
 • โครงการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
 • พร้อมนำเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ออกร้าน ประกอบด้วย
  • IRIS เครื่องสำอางค์นมแพะ จากวิสาหกิจชุมชนรักแพะบางบัวทอง นนทบุรี
  • กลุ่มแปรรูปแคปหมูไร้มัน รัตนา
  • ผลิตภัณฑ์กาแฟ ไอศกรีมจากนมแพะ
  • สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด
  • นมโคราช สหกรณ์การเกษตรสีคิ้วจำกัด

S__2056199.jpg S__2056201.jpg S__2056202.jpg

S__2056204.jpg S__2056205.jpg S__2056206.jpg

S__2056207.jpg

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์