โครงการปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

สัมภาษณ์อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ)

สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ) 

สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต)

สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์)

สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์)