25630402 1pok

?? เชิญชมคลิปวีดีโอสั้น (3 นาที)

?? กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่มาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายปรับสมดุลย์ปริมาณการผลิตไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค (Demand-Supply)

?? โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์