25580224 1

“พระมหาชนก” 

 1. องค์ 1 กำเนิด

 2. องค์ 2 ความเพียร

 3. องค์ 3 ปัญญา