ข่าวพระราชกรณียกิจ/พระบรมราโชวาท/ถวายพระพร

ข่าวชี้แจงประเด็นสำคัญ

การจัดประชุม / สัมมนา / การจัดงาน

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ

ข่าวปศุสัตว์จากหนังสือพิมพ์

คำถามที่ถามบ่อย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารผู้บริหารกรม / กระทรวง (ล่าสุด)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

No Gift Policy

ภาพอินโฟกราฟิกที่สำคัญ

แบบสอบถามผู้รับบริการ

แสดงความคิดเห็น

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ/สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

อาสาปศุสัตว์ดีเด่นแห่งชาติ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจกรมปศุสัตว์

ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้

โครงการ JAEC

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

การป้องกันเฝ้าระวังโรค COVID-19

25630401 1covid

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ส่งเสริมอาชีพ

ภาพอินโฟกราฟิกด้านสนันสนุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การขับเคลื่อนเพื่อประเทศไทย 4.0

การขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ

โครงการที่สำคัญ/ลิงค์ประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ป้องปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์

QR Code เว็บไซต์กรมปศุสัตว์

dld qr code
www.dld.go.th

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์

มี 913 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

DSC 000000000001

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยผู้แทน จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านปริมาณและราคาไก่ เนื้อไก่ โดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ในที่ประชุมฯ มีมติการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ได้แก่
1. เห็นชอบให้เพิ่มไก่ และเนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุม
2. เห็นชอบการเพิ่มเติมมาตรการสินค้าควบคุม 2 รายการ ได้แก่
(1) หัวอาหารสัตว์
ให้เพิ่มมาตรการการแจ้งข้อมูลโดยให้ผู้ผลิตหัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ (ไก่ สุกร โค เป็ด กุ้ง ปลา) เพื่อจำหน่ายสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค โดยให้ผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตเดือนละตั้งแต่ 5,000 ตันขึ้นไป แจ้งชื่อ ตรา/รหัสสินค้า กำลังการผลิต ปริมาณการผลิตต่อเดือน ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ต้นทุน ราคาจำหน่าย ณ โรงงาน ส่วนลดทางการค้า สถานที่เก็บ ชื่อและที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย ณ วันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยให้เริ่มแจ้งข้อมูลของเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป กรณีผู้ผลิตดำเนินกิจการภายหลังวันที่ประกาศใช้บังคับ ให้แจ้งข้อมูลไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนนำสินค้าออกจำหน่าย (คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้วันถัดไปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในสัปดาห์นี้)
(2) ไก่และเนื้อไก่
2.1 ให้ผู้เลี้ยงไก่เนิ้อ ซึ่งครอบครองไก่มีชีวิตตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป มีหน้าที่ดังนี้
- แจ้งข้อมูลปริมาณการเลี้ยง ปริมาณการซื้อ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ราคาจำหน่าย และสถานที่เลี้ยงไก่มีชีวิต โดยให้แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ประกาศบังคับใช้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ และให้แจ้งข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลี้ยง สถานที่เก็บให้แจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน
- ให้จัดทำบัญชีควบคุมแสดงปริมาณการเลี้ยง ปริมาณการซื้อ ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้หรือผู้ขาย เป็นรายวัน ไว้ ณ สถานประกอบการ โดยต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน
2.2 ให้โรงฆ่าชำแหละไก่ ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่วันละ 4,000 ตัวขึ้นไป มีหน้าที่ดังนี้
- แจ้งข้อมูลปริมาณการซื้อ ปริมาณการชำแหละ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ต้นทุน ราคาจำหน่าย และสถานที่เก็บ โดยให้แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ประกาศบังคับใช้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ และให้แจ้งข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บให้แจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน
- ให้จัดทำบัญชีควบคุมแสดงปริมาณการซื้อ ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้หรือผู้ขาย เป็นรายวัน ไว้ ณ สถานประกอบการ โดยต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ข้อมูล/ข่าว : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ